Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM NN-TH (10/01/2014)
  Thạc sĩ Nguyễn Thị Khả Uyên-  Phó Giám đốc
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
Điện thoại: 0290 356 7209
Emailkhauyen75@yahoo.com
Phụ trách: (đang cập nhật)

 


 

  Ông Trương Trọng Nghĩa  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Luật
Điện thoại: 0290 356 7209
Email: nghiatt@cmcc.edu.vn
Phụ trách:

- Theo dõi xử lý các văn bản đi – đến. Quản lý con dấu theo đúng quy định

- Công tác hành chính tổng hợp:

+ Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất, soạn thảo các văn bản theo chức năng nhiệm vụ và phân công của lãnh đạo trung tâm.

+ Chấm công hàng tháng, tổng hợp đánh giá xếp loại.

+ Lập sổ theo dõi, ghi chép, cập nhật việc mượn, trả thiết bị dạy học và những vật dụng khác của Trung tâm, dự trù văn phòng phẩm.

- Công tác chiêu sinh, tiếp sinh, ghi danh, khai giảng, sắp xếp lịch học và lịch dạy.

- Thư ký các hội đồng kiểm tra và quản lý hồ sơ sổ sách hội đồng kiểm tra theo đúng quy định.

- Kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong phạm vi của Trung tâm.

- Thực hiện công tác phối hợp theo chức chức trách nhiệm vụ.

 

  Ông Dương Ngọc Tâm  -  Nhân viên
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 356 7209
Email: ngoctamgdtx@yahoo.com
Phụ trách:

- Thực hiện công tác chiêu sinh Anh văn – Tin học ứng dụng.

- Thực hiện công tác quản lý các lớp liên kết bồi dưỡng.

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu