Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO (08/01/2014)
  Thạc sĩ Quách Vũ  - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học Hóa học
Điện thoại: 0290 383 8377
Email: quachvu2008@gmail.com
Phụ trách: 0780 383 8377

- Quản lý, điều hành chung hoạt động của Phòng; Tham mưu Lãnh đạo trường về công tác đào tạo, liên kết đào tạo của Trường.

- Kiêm nhiệm tham mưu, quản lý trực tiếp hoạt động đào tạo từ xa.

 

  Bà Trần Thúy Hồng  -  Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 382 8234
Email: ttthong.d61@moet.edu.vn
Phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng tham mưu, quản lý trực tiếp hoạt động đào tạo nghề, Bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

- Kiêm nhiệm tham mưu, quản lý trực tiếp hoạt động liên kết đào tạo.

 

  Thạc sĩ Lý Phương Trúc  -  Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Công nghệ sinh học
Điện thoại: 0290 383 8377
Email: lgpvta@yahoo.com
Phụ trách: Giúp Trưởng phòng tham mưu, quản lý trực tiếp hoạt động đào tạo cao đẳng chính quy, cao đẳng vừa làm vừa học, trung cấp chuyên nghiệp.
 

 

  Bà Hà Thị Hà Giang  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Tin học
Điện thoại: 0290 382 8234
Email: hagiang.cdcd@gmail.com
Phụ trách:

- Thực hiện công việc tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo của trường và trường liên kết;  Theo dõi, quản lý chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;  Bố trí phòng học hàng tuần; Sắp xếp lịch thi hết môn các lớp của Trường đào tạo và liên kết đào tạo; Theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, thi tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học;          

- Quản lý phân hệ phần mềm văn thư của phòng; Quản lý các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

  Bà Nguyễn Như Huỳnh  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Toán học
Điện thoại: 0290 382 8234
Email: nguyennhuhuynh.cm@gmail.com
Phụ trách:

- Thực hiện công việc tuyển sinh các hệ, ngành đào tạo của trường và trường liên kết;  Quản lý hoạt động các lớp cao đẳng vừa làm vừa học;  Tổng hợp kết quả học tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng Chính quy;

 - Theo dõi chế độ cho giảng viên trường liên kết;  Kiêm nhiệm tư vấn chiêu sinh, theo dõi và tổng hợp kết quả học tập các lớp từ xa; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


  Ông Vũ Đắc Thọ - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Quản lý xây dựng
Emaildactho.cmcc@gmail.com

 


  Bà Đoàn Thị Yến - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Emailphongdaotao.d61@moet.edu.vn

  Thạc sĩ Sử Huỳnh Anh - Chuyên viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính
Emailshanh7989@gmail.com

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu