Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KT&KĐCLGD (09/01/2014)

 Đang cập nhật    

 

 


 

 


  Thạc sĩ Võ Minh Nhật - Chuyên viên
Chuyên môn: Quản lý giáo dục (Cử nhân Giáo dục công dân)
Điện thoại: 0290 625 0035
Email: minhnhat86@gmail.com
Phụ trách: Theo dõi, thực hiện nhiệm vụ về hoạt động đảm bảo CLGD; phụ trách phần mềm quản lý đào tạo phân hệ Đánh giá học phần; nhận, tổng hợp bài thi, điểm thi hết môn; tham gia công tác khảo thí, tổ chức thi kết thúc học phần; và  công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
 

 

     

  Bà Trần Ngọc Trung  - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh du lịch

Emailngoctrung170332002@yahoo.com

Phụ trách: Nhận và tổng hợp đơn xin phúc khảo hết môn, điều chỉnh VBCC; trình ký và bàn giao bảng điểm hết môn; theo dõi và cấp phát VBCC, phụ trách phần mềm quản lý đào tạo  phân hệ Cấp phát VBCC; quản lý, theo dõi tài sản, thiết bị của phòng; tiếp nhận, tham mưu xử lý và quản lý văn bản đi, đến; ghi biên bản họp phòng; dự thảo báo cáo tuần; tham gia công tác khảo thí và đảm bảo CLGD và công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng, phó trưởng phòng.

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu