CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Skip portlet Portlet Menu

1. Chức năng

           Phòng Thanh tra - Pháp chế là tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo; tham mưu Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của Hiệu trưởng, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ báo cáo Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Trong trường hợp cần thiết tham mưu Hiệu trưởng thành lập tổ thanh, kiểm tra nội bộ thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động của trường, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
LIÊN HỆ
Skip portlet Portlet Menu

 

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250015

 

Email: phongttpc@cmcc.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu