CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHCN&QHQT
Skip portlet Portlet Menu

1. Chức năng 

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều phối các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị trực thuộc trường, giữa trường với các tổ chức khác trong tỉnh, các Sở có liên quan (đặc biệt là Sở Khoa học – Công nghệ), Viện, Trường, Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin và trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học của Trường đến các bộ phận và cơ sở trong và ngoài trường, góp phần vào công tác chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về định hướng nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng chiến lược khoa học trung và dài hạn của Trường.

- Tham mưu và phối hợp thực hiện các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

- Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức tiếp các đoàn khách quốc tế, tham mưu với Hiệu trưởng trong việc ký kết các dự án quan hệ quốc tế, tiếp nhận hàng viện trợ.

- Phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.

2. Nhiệm vụ

- Quản lý, triển khai việc thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường.

- Quản lý, xây dựng phương hướng, nội dung, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Quản trị mạng, website trường.

- Quản lý các hoạt động thư viện trường phục vụ việc nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ - công chức – viên chức thông qua các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu