Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHCN&QHQT (06/01/2014)

 

  Thạc sĩ Nguyễn Văn Vinh  -  Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0031
Email: nvvinh.d61@moet.edu.vn
Phụ trách: Quản lý chung về các hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mặt hoạt động của Phòng. Trực tiếp phụ trách các hoạt động quan hệ quốc tế.

 

  Thạc sĩ Nguyễn Chánh Nhân  -  Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học, Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0031
Email: ncnhan.d61@moet.edu.vn
Phụ trách: Giúp Trưởng phòng trong công tác quản lý hoạt động khoa học – công nghệ, hoạt động Hệ thống thông tin tích hợp quản lý đào tạo.

 

 


 

  Ông Nguyễn Văn Sóc  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0290 625 0031
Email: soccdcd@gmail.com
Phụ trách: Quản trị Hệ thống quản lý đào tạo; Quản trị Trang thông tin điện tử Trường; Quản trị Hệ thống cmcc.edu.vn.

 

 


 

 

                                    gjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjgjjjjjjjg 

Bà Hồ Mộng Thúy  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân thư viện thông tin
Điện thoại: 0290 625 0049
 Email
Phụ trách: Chuyên viên thư viện                                                             

                                            Thạc sĩ  Nguyễn Xuân Lĩnh-  Giảng viên
    Chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý giáo dục
    Điện thoại: 0290 625 0031
    Email: xuanlinhcdspcm@gmail.com
    Phụ trách: Công tác đào tạo bồi dưỡng, sáng kiến                                                         

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu