Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHCN&QHQT (06/01/2014)

 

  Thạc sĩ Phan Thế Danh -  Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân Tin học
Điện thoại: 0290 625 0031
Emailptdanh.d61@moet.edu.vn

Phụ trách: (đang cập nhật)


 

  Thạc sĩ Nguyễn Chánh Nhân  -  Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học, Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0031
Email: ncnhan.d61@moet.edu.vn
Phụ trách: Giúp Trưởng phòng trong công tác quản lý hoạt động khoa học – công nghệ, hoạt động Hệ thống thông tin tích hợp quản lý đào tạo.

 

 


 

  Ông Nguyễn Văn Sóc  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0290 625 0031
Email: soccdcd@gmail.com
Phụ trách: Quản trị Hệ thống quản lý đào tạo; Quản trị Trang thông tin điện tử Trường; Quản trị Hệ thống cmcc.edu.vn.

 

 


 

 

                                    gjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjgjjjjjjjg 

Bà Hồ Mộng Thúy  -  Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân thư viện thông tin
Điện thoại: 0290 625 0049
 Email
Phụ trách: Chuyên viên thư viện                                                             

            

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu