PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3 825 262 - fax: (0780) 3 825 262

 

Email: phonghcth.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3828 234 - (0780) 3838 277

 

Email: phongdt.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0290) 6250031 - (0290) 6250043 (thư viện)

 

Email: phongkhcn.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3 565 244

 

Email: phongcthssv.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250035

 

Email: phongkdcl.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250018

 

Email:phongqttb@cmcc.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250015

 

Email: phongttpc@cmcc.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3567 209

 

Email: cofi@cmcc.edu.vn

 

Wensite: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

KHOA CHUYÊN NGÀNH

 

Địa chỉ: 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250028

 

Email: khoacn.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 

 

KHOA CƠ BẢN

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3 565 468

 

Email: khoacb.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu