CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Skip portlet Portlet Menu

 

1. Chức năng

1.1. Phòng Tổ chức – Hành chính (TC-HC) là bộ phận trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau, được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

          1.2. Phòng TC-HC có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính; công tác tài chính; công tác thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ của phòng  Tổ chức – Hành chính

2.1. Nhiệm vụ về công tác tổ chức

          a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của  Trường CĐCĐ Cà Mau  trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, ban hành để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của nhà trường;

        b) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên; kế hoạch quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng phê duyệt; trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt tham mưu  thực hiện đúng quy trình; tham mưu việc tuyển dụng hợp đồng lao động ngoài biên chế theo nhu cầu của các bộ phận;

        c) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong  công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các bộ phận; điều động viên chức, nhân viên các bộ phận; sắp xếp bộ máy nhân sự trong trường;

        d) Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng; trong công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân của nhà trường. 

2.2. Nhiệm vụ về công tác hành chính

        a) Tổng hợp, làm các báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo định kỳ và các văn bản khác khi được phân công;

        b) Phối hợp tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học và các kế hoạch hoạt động khác của nhà trường khi được phân công;

c) Đề xuất xử lý các văn bản đến, kiểm tra thể thức các văn bản đi; quản lý, lưu trữ các văn bản theo quy định;

d) Bố trí, lên lịch các cuộc họp của nhà trường; các cuộc họp của lãnh đạo trường với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường; tham dự và ghi biên bản các cuộc họp (nếu được lãnh đạo phân công);

đ) Bố trí, điều động xe ô tô theo lệnh của Hiệu trưởng; cấp giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đi công tác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

2.3. Nhiệm vụ về công tác tài chính

        Do đặc thù của công tác tài chính nên Phòng TC-HC chỉ quản lý về mặt hành chính, nhân sự; còn về nghiệp vụ chuyên môn, phụ trách kế toán (kế toán trưởng) chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu và thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp từ Hiệu trưởng.

2.4. Nhiệm vụ khác

        a) Quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị, máy và các loại tài sản được giao của trường trong quá trình làm việc và thực hiện nhiệm vụ được phân công;

        b) Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng chức trách với các đơn vị, bộ phận, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.


 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
LIÊN HỆ
Skip portlet Portlet Menu

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3 825 262 - fax: (0780) 3 825 262

 

Email: phonghcth.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-SGDĐT ngày 29/01/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trong ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau;

 Nay, Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Trường,

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu