CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Skip portlet Portlet Menu

1. Về chức năng

- Phòng Đào tạo là một bộ phận trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Quyết định số 21/QĐ-CĐCĐ ngày 30/5/2008 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau về việc phân công cán bộ, viên chức, nhân viên.

- Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác đào tạo, liên kết đào tạo và quản lý các lớp học đối với tất cả các lớp, các hệ.

2. Về nhiệm vụ:

- Phòng đào tạo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 120/QĐ-CĐCĐ ngày 01/8/2011 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lề lối làm việc của các phòng, khoa, cụ thể:

a) Nhiệm vụ trong công tác đào tạo, liên kết đào tạo

- Chủ trì, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu nhu cầu đào tạo, học tập của cán bộ, viên chức và nhân dân trong tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận để đề xuất những ngành, nghề đào tạo, liên kết đào tạo hàng năm;

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo;

          - Tham mưu với lãnh đạo Trường về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, quy mô đào tạo hàng năm đối với các lớp, các loại hình đào tạo;

          - Thực hiện công tác hướng dẫn, phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh và lên kế hoạch tổ chức thi tuyển, khai giảng trình lãnh đạo Trường;

          - Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch thi hết môn cụ thể từng học kỳ cho các lớp hệ chính quy, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo. Tham gia Ban coi thi và tập hợp bài thi từng đợt, từng kỳ, bàn giao về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) để thực hiện các nghiệp vụ thư ký, bàn giao chấm thi, lưu giữ bài thi và lên điểm;

          - Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng có liên quan để tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện xây dựng chương trình đào tạo của ngành học và mở ngành đào tạo mới  phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đề án thành lập Trường và tình hình đội ngũ giảng viên của Trường;

          - Quản lý và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, công tác tổ chức thi hết môn, kiểm tra học phần của các lớp theo kế hoạch của các Trường liên kết và của Nhà trường;

          - Nhận đề thi từ các Trường liên kết và bàn giao cho Phòng KT&KĐCLGD để thực hiện công tác sao in tổ chức thi theo kế hoạch;

          - Chủ trì trong công tác lưu giữ, sao in đề thi các lớp hệ đào tạo từ xa, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật.

         b) Nhiệm vụ trong công tác quản lý học viên, sinh viên

          - Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên (CTSV), các khoa trong công tác quản lý học viên, sinh viên. Tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp đại học liên kết đào tạo và quản lý đội ngũ này;

          - Phối hợp với các Phòng, bộ phận, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Trường quản lý tốt về nề nếp kỷ luật của sinh viên, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo;

          - Phối hợp với các Phòng chức năng, Đoàn trường tổ chức cho sinh viên lao động, giữ gìn vệ sinh lớp học, giáo dục ý thức bảo vệ tài sản công, giữ gìn học khu xanh - sạch – đẹp. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong học viên, sinh viên của Trường đạt hiệu quả giáo dục.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
LIÊN HỆ
Skip portlet Portlet Menu

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 3828 234 - (0780) 3838 277

 

Email: phongdt.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu

Dành cho sinh viên làm thủ tục nhập học

Mẫu thay thế mẫu phiếu xét tuyển tại phụ lục 5 trong đề án số 07/CĐCĐ

I.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

 

 

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu