CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Skip portlet Portlet Menu

 

         1. Chức năng

          Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) là bộ phận trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-CĐCĐ ngày 16/7/2010 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau. Phòng KT&KĐCLGD có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác Khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo CLGD của Nhà trường; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định CLGD cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng.

          2. Nhiệm vụ

          Nhiệm vụ về công tác Khảo thí: Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của bộ phận, cá nhân trong Nhà trường. Tham gia Ban đề thi trong các kỳ thi, kiểm tra; phối hợp các phòng, khoa, bộ phận thuộc Trường (gọi chung là đơn vị) tổ chức làm đề thi, nhận đề từ Phòng đào tạo và các Khoa, giao đề cho Ban chỉ đạo thi theo đúng quy định, quy chế và chủ trì trong việc in ấn, quản lý và sử dụng đề thi cho tất cả các kỳ thi, kiểm tra đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Tham mưu việc tổ chức đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, kiểm tra; tham gia Ban thư ký trong các kỳ thi, kiểm tra thực hiện công tác làm phách, lên điểm; quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi; bài thi theo quy định; Tham gia giám sát các hoạt động thi, kiểm tra của Trường.

          Nhiêm vụ về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục: Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường; theo dõi và kiểm tra việc thục hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường; Soạn thảo và triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường; Tham gia tổ chức và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên của Trường; Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng theo điều động của Bộ GD&ĐT và quyết định của Hiệu trưởng.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
LIÊN HỆ
Skip portlet Portlet Menu

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250035

 

Email: phongkdcl.d61@moet.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu
Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu