Tin nổi bật

1
2
3
4
 

   10 năm ngày công bố Quyết định thành lập Trường (26/4/2008 – 26/4/2018),

20 năm hình thành và phát triển (1998-2018)

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị khách quý!

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên.

Tin khác
 

Chi tiết xem file đính kèm

Tin khác
 
 

Phương pháp biện chứng là phương pháp cơ bản nhất trong lí luận và trong toàn bộ quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là sự kế thừa tinh hoa trí tuệ của nhân loại được vận dụng sáng tạo dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta và đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc Việt Nam. Trong giới hạn của bài viết, tác giả đưa ra nhận thức mới về các đặc điểm của phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh, từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu