BAN GIÁM HIỆU
Skip portlet Portlet Menu
Ban Giám hiệu
THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU (15/01/2014)
 

Tiến sĩ Dương Thu Thủy - Hiệu Trưởng

Đảng, đoàn thể: Bí thư Đảng ủy Trường

Chuyên môn: Ngữ văn

Email: dtthuy.d61@moet.edu.vn 

Điện thoại: 0290 381 5214 

Chức trách

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Trường. Chịu trách nhiệm thống nhất quản lý về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trường trước pháp luật, trước các cấp thẩm quyền.

b) Phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ, hành chính, quy hoạch; kế hoạch chiến lược; tài chính; hợp tác quốc tế; Trang Thông tin điện tử Trường và các tạp chí của Trường; thanh tra, pháp chế;anh văn, tin học ứng dụng; quản trị, thiết bị.

c) Phụ trách trực tiếp: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản trị -Thiết bị, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học.

d) Là Chủ tài khoản của Trường; Chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Trường được cấp trên giao; chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo của Trường theo quy định của pháp luật, quy chế của các cấp thẩm quyền giao.

e) Phân công, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được giao và tham gia khi cần thiết.

f) Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong nhà trường và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài trường.

g) Ký văn bằng, chứng chỉ; các hợp đồng quan hệ đối tác ngoài nhà trường. 


 


Thạc sĩ  Đỗ Thị Viễn Hương - Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn: Toán học

Email: dtvhuong.d61@moet.edu.vn

Điện thoại: 0290 625 0016

Chức trách

a) Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; nghiên cứu khoa học, khoa học - công nghệ; thư viện.

b) Phụ trách: Phòng Đào tạo, Khoa Cơ bản, Khoa Kinh tế -Thủy sản, Khoa Tiếng Anh -Công nghệ thông tin, Phòng Khoa học - Công nghệ và Quan hệ quốc tế.

c) Tham gia các ban chỉ đạo, các hội đồng của Trường theo lĩnh vực công tác; mở rộng các mối quan hệ đối tác bên ngoài Trường; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra và  thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

 


 

                                                

Thạc sĩ Nguyễn Nghiêm Phương - Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn: Ngôn ngữ học

Email: phuong4hs2@gmail.com

Điện thoại: 0290 625 0061

Chức trách:

a). Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác: công tác sinh viên, văn -thể -mỹ, y tế trường học; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác các ngành cao đẳng Sư phạm.

b). Phụ trách: Khoa Sư phạm, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, kiêm Trưởng khoa Sư phạm.

c). Tham gia các Ban chỉ đạo, các hội đồng của Trường theo lĩnh vực công tác; mở rộng các mối quan hệ đối tác bên ngoài Trường; trực tiếp theo dõi chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

d). Quan hệ đối với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuộc lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

e). Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

 

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu