Cơ cấu, tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu

 

  Thạc sĩ Phạm Hữu Chương -  Trưởng khoa
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
Điện thoại0290 625 0032
Emailchuongcm@yahoo.com
Phụ trách:

- Quản lý điều hành chung công việc của Khoa.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định


  Thạc sĩ Nguyễn Thị Khả Uyên - Phó Trưởng khoa
Chuyên môn: : Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
Điện thoại0290 625 0032
Emailkhauyen75@yahoo.com
Phụ trách:

Phụ trách công tác liên quan đến giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, kiểm tra. Hoạch định và đôn đốc các Bộ môn thực hiện công tác đổi mới phương pháp dạy- học, tổ chức các hội thảo liên quan đến chuyên môn ở cấp Bộ môn, cấp khoa. Chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp chỉ đạo Bộ môn Tiếng Anh.

             Quản lý và điều hành các lĩnh vực được Trưởng khoa phân công phụ trách, gồm: nghiên cứu khoa học.


  Thạc sĩ Quách Văn Hiểu - Giảng viên
Chuyên môn: :Thạc sĩ Khoa học máy tính
Emailquachquachquach@yahoo.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

 


  Thạc sĩ Trần Kim Ngoan - Giảng viên
Chuyên môn :Thạc sĩ Văn học Việt Nam
Emailngoantk@cmcc.edu.vn
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định
 

  Thạc sĩ  Võ Tuyết Ngân - Giảng viên
Chuyên môn:Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email  vtngan1988@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Phan Minh Nhật - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email  nhatphanp495@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Bà Trương Thị Thu Hằng - Giảng viên
Chuyên môn: Cử nhân  Anh văn
Email  thuyhang.cdcd@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Phan Văn Ngoan - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email ngoanpv@cmcc.edu.vn
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Khoa - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email ngthanhkhoa@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Nguyễn Bích Vân - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương dạy học bộ môn Tiếng Anh
Email nguyenbichvan27@yahoo.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Trần Thị Anh Tú - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Email anhtu0202@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Đỗ Song Nguyện - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp  dạy bộ môn Tiếng Anh
Email dosongnguyen@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu