Cơ cấu, tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu

 
Thạc sĩ Lê Tuyết Đào  - Phó trưởng khoa
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
Email: letuyetdaocm@gmail.com

Phụ trách:

- Quản lý điều hành công việc của khoa

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Lê Thị Thanh An  - Giảng viên
Chuyên môn:  Văn học Việt Nam
Email: anvank16@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Quách Văn Của  - Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email: qvcuacm@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.  Thạc sĩ Võ Đức Phương  - Giảng viên
Chuyên môn: Tâm lý học
Email: ducphuongvo@yahoo.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa  - Giảng viên
Chuyên môn: Giáo dục thể chất
Email: khoaminhcm@yahoo.com.vn
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Trần Bình Nguyên  - Giảng viên
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
Email: binhnguyen35cm@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Ông Nguyễn Văn Truyện  - Giảng viên
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
Email: truyennguyen60k@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Bùi Khiếu Ngọc Lệ Hằng  - Giảng viên
Chuyên môn: Tâm Lý học
Email: lehang477@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

     
 

  Thạc sĩ Nguyễn Văn Tùng  - Giảng viên
Chuyên môn: Lý luận và Lịch sử giáo dục học
Email: nguyentungcm43@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Phạm Văn Duy - Giảng viên
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
Email: anhbaduy@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Trịnh Văn Hài - Giảng viên
Chuyên môn: Quản lý giáo dục
Email: trinhhai_1978@yahoo.com.vn
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Lý Phước Như - Giảng viên
Chuyên môn: Nghệ thuật
Email: phuocnhu60@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ  Hoàng Thị Thanh Thủy - Giảng viên
Chuyên môn: Khoa học giáo dục (Chuyên ngành Giáo dục thể chất)
Email: thanhthuy.cdspcm@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ Tạ Thành Dũng  - Giảng viên
Chuyên môn:  Giáo dục học
Email: tadungcdspcm@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Hoàng Thị Chiến  - Giảng viên
Chuyên môn: Tâm lý học
Email: hoangthichien17@yahoo.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu