Bản tin trường CDCĐ CA Mau

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU

20/07/2020 08:02
    Màu chữ Cỡ chữ

            Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 378/QĐ-BTC ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Quyết định số 217/QĐ-CĐCĐ ngày 30/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung Quy chế chi tiêu nội năm 2016.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau ban hành Kế hoạch số 14/KH-CĐCĐ ngày 15/4/2020 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tăng cường ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên và sinh viên trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể như sau:

Tập trung triển khai công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến từng cán bộ, viên chức, nhân viên và sinh viên.

Tăng cường công tác sắp xếp điều động, luân chuyển, bố trí công việc phù hợp với vị trí việc làm trên cơ sở đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, đạo đức, uy tín và kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ của từng cá nhân. Hiệu quả đạt được rất khả quan, tinh giản biên chế 10% theo Đề án được phê duyệt, tối ưu hóa thời gian làm việc của từng vị trí, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật lao động và nội quy, quy chế, quy định.

Trong năm học 2019 – 2020, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số 186/QĐ-CĐCĐ ngày 22/4/2020. Mọi hoạt động quản lý về mua mới, sử dụng, bảo trì, sửa chữa được rà soát, kiểm kê chặt chẽ và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất sử dụng kinh phí ngân sách đảm bảo đúng định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được sử dụng đúng mục đích, công năng, quy trình kỹ thuật. Kết quả đạt được là kiểm soát và chống xuống cấp các công trình xây dựng, cơ sở vật chất; tăng thời gian sử dụng đối với trang thiết bị, dụng cụ, công cụ; giảm chi phí mua sắm, sửa chữa.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và sử dụng tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu nội bộ và chế độ tài chính. Quản lý chặt chẽ các khoản thu, nội dung chi và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, thực hiện triệt để tiết kiệm 12% kinh phí chi cho tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khánh tiết, tập huấn, tiếp khách,… Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm 10% trở lên chi phí điện, nước, văn phòng phẩm và tiết kiệm 15% cho công tác phí, điện thoại, tiếp khách.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát nội bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo phân công, phân cấp cụ thể: Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp các bộ phận kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên. Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục về việc chấp hành quy chế, thời gian, giờ giấc làm việc và giảng dạy. Phòng Quản trị – Thiết bị chủ trì công tác kiểm tra, giám sát các bộ phận, cá nhân sử dụng tài sản công; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng trang thiết bị, phương tiện dạy học trước – trong – sau giờ lên lớp. Kết quả kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cho tập thể và cá nhân cuối năm học, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau duy trì các buổi họp báo tuần, tháng, quý, năm để các bộ phận thỉnh thị, báo cáo và xử lý có hiệu quả những trường hợp phát sinh đột xuất. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ trì tổng kết số liệu, đề xuất các biện pháp thực hiện kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao, cũng như phát huy nhiều sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức, nhân viên và sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau quyết tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí./.

Diệp Hữu Năm

Tin liên quan