Bản tin trường CDCĐ CA Mau

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU

20/07/2020 07:53
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Phát huy tinh thần dân chủ trong các trường học là rất cần thiết trong hoạt động quản lý và điều hành. Nhận thức được tầm quan trọng của Quy chế thực hiện dân chủ, ngày 31/5/2017, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã ký Quyết định số 124/QĐ-CĐCĐ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động áp dụng thống nhất tại Trường.

Quy chế thực hiện dân chủ của Trường bao gồm 4 chương với 18 điều, quy định cụ thể về dân chủ trong Trường và dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị có liên quan. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và việc chức trong thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Trường và giải quyết công việc. Những công việc của Nhà trường phải công khai cho toàn thể viên chức biết để thực hiện. Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến và tổ chức giám sát kiểm tra các công việc trong quản lý và điều hành hoạt động của Trường.

Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức gắn với việc bảo đảm sự lãnh đạo của đảng ủy, chính quyền và đoàn thể, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Trường, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ thống nhất trong toàn đơn vị. Công chức, viên chức tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác, các quy định, quy chế của Trường. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng Trường trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng và công chức viên chức trong toàn đơn vị. Phát huy được quyền làm chủ của công chức, viên chức gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ủy, chính quyền và đoàn thể, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Trường.

Đây cũng là một giải pháp giúp cho đơn vị thống nhất trong các hoạt động về: dân chủ trong nội bộ Trường, dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Để kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị và hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức. Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Tổ chức các cuộc họp báo hàng tháng, quý, sơ kết và tổng kết năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của Trường. Tổ chức hội nghị công chức, viên chức theo quy định, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên. Công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản cấp trên. Công khai các nội quy, quy chế, tài chính, công tác đào tạo, quản lý và sử dụng tài sản, các chế độ chính sách của Trường.

Quy chế được phổ biến rộng rãi đến toàn thể người lao động bằng nhiều hình thức như: gửi văn bản (qua email), triển khai trong sinh hoạt chào cờ và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Trường. Việc triển khai thực hiện tốt dân chủ trong Trường đã làm cho công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, phát huy dân chủ và công khai trong mọi hoạt động, tích cực tham gia các ý kiến đóng góp cho tập thể để ngày càng phát triển hơn. Thực hiện dân chủ đã tạo sự đồng thuận trong toàn thể Nhà trường, động viên có hiệu quả tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt trách nhiệm công vụ cá nhân, nhằm nâng cao uy tín của nhà trường đối với xã hội./.

Chi tiết xem file đính kèm

Thanh Tuyền

Tin liên quan