•  

    Thạc sĩ Hồ Hồng Liên  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: hongliencmho@gmail.com
  Phụ trách:

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.


   

    Thạc sĩ Bùi Thị Phương Trang  -  Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa
  Chuyên môn: Toán học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: phuongtrangthpt@yahoo.com
  Phụ trách:

  - Giúp Trưởng khoa quản lý điều hành công việc của Khoa.

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.


   

    Bà Phạm Thị Huyền  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Cử nhân Toán học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: ducthanh180609@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Trần Thị Thu Ba - Giảng viên
  Chuyên môn: Triết học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: thuba.cmcc@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Võ Thị Thanh Nữ -  Giảng viên
  Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: thanhnuvt408@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Lê Văn Đào  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Vật lý
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: lvdaol26@yahoo.com.vn
  Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Hoàng Ngọc Lương  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Toán học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: ngocluong16@gmail.com
  Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Ông Tô Tuấn Anh  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Cử nhân Giáo dục Thể chất
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: tuananh_270182@yahoo.com
  Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Nguyễn Quang Thuần  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Lịch sử Thế Giới
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: nqthuan.d61@moet.edu.vn
  Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ  Lương Thị Ngọc Hạnh  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Triết học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: ltnhanh72@gmail.com
  Phụ trách:

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

  Đang cập nhật   Thạc sĩ Nguyễn Hoài Thu  -  Giảng viên
  Chuyên môn: Triết học
  Điện thoại: 0290 356 5468
  Email: hoaithunguyen15051982@gmail.com
  Phụ trách:

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

     

   

   

 • Trang đầu 1 Trang cuối