CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •     
  Thạc sĩ Quách Vũ  - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học Hóa học
  Điện thoại: 0290 382 8234
  Email: quachvu2008@gmail.com
  Phụ trách:
  (Đang cập nhật)

       Thạc sĩ Võ Minh Nhật - Chuyên viên
  Chuyên môn: Quản lý giáo dục (Cử nhân Giáo dục công dân)
  Điện thoại: 0290 625 0035
  Email: minhnhat86@gmail.com
  Phụ trách: Theo dõi, thực hiện nhiệm vụ về hoạt động đảm bảo CLGD; phụ trách phần mềm quản lý đào tạo phân hệ Đánh giá học phần; nhận, tổng hợp bài thi, điểm thi hết môn; tham gia công tác khảo thí, tổ chức thi kết thúc học phần; và  công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
   

   


       

    Bà Trần Ngọc Trung  - Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh du lịch

  Emailngoctrung170332002@yahoo.com

  Phụ trách: Nhận và tổng hợp đơn xin phúc khảo hết môn, điều chỉnh VBCC; trình ký và bàn giao bảng điểm hết môn; theo dõi và cấp phát VBCC, phụ trách phần mềm quản lý đào tạo  phân hệ Cấp phát VBCC; quản lý, theo dõi tài sản, thiết bị của phòng; tiếp nhận, tham mưu xử lý và quản lý văn bản đi, đến; ghi biên bản họp phòng; dự thảo báo cáo tuần; tham gia công tác khảo thí và đảm bảo CLGD và công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng, phó trưởng phòng.

   

 • Trang đầu 1 Trang cuối