CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •  

    Thạc sĩ Phan Thế Danh -  Trưởng phòng
  Chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân Tin học
  Điện thoại: 0290 625 0031
  Emailptdanh.d61@moet.edu.vn

  Phụ trách: (đang cập nhật)


   

    Thạc sĩ Nguyễn Chánh Nhân  -  Phó Trưởng phòng
  Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học, Cử nhân Anh văn
  Điện thoại: 0290 625 0031
  Email: ncnhan.d61@moet.edu.vn
  Phụ trách: Giúp Trưởng phòng trong công tác quản lý hoạt động khoa học – công nghệ, hoạt động Hệ thống thông tin tích hợp quản lý đào tạo.

   

   


   

    Ông Nguyễn Văn Sóc  -  Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
  Điện thoại: 0290 625 0031
  Email: soccdcd@gmail.com
  Phụ trách: Quản trị Hệ thống quản lý đào tạo; Quản trị Trang thông tin điện tử Trường; Quản trị Hệ thống cmcc.edu.vn.

   

   


   

   

                                      gjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjjgjgjjgjgjjjjjjjg 

  Bà Hồ Mộng Thúy  -  Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân thư viện thông tin
  Điện thoại: 0290 625 0049
   Email
  Phụ trách: Chuyên viên thư viện                                                             

              

   

 • Trang đầu 1 Trang cuối