CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •  
  Thạc sĩ Lê Tuyết Đào  - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
  Email: letuyetdaocm@gmail.com

  Phụ trách:

  - Quản lý điều hành công việc của khoa

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Lê Thị Thanh An  - Giảng viên
  Chuyên môn:  Văn học Việt Nam
  Email: anvank16@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Quách Văn Của  - Giảng viên
  Chuyên môn: Toán
  Email: qvcuacm@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   


   

    Thạc sĩ Võ Đức Phương  - Giảng viên
  Chuyên môn: Tâm lý học
  Email: ducphuongvo@yahoo.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa  - Giảng viên
  Chuyên môn: Giáo dục thể chất
  Email: khoaminhcm@yahoo.com.vn
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Trần Bình Nguyên  - Giảng viên
  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
  Email: binhnguyen35cm@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Ông Nguyễn Văn Truyện  - Giảng viên
  Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
  Email: truyennguyen60k@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Bùi Khiếu Ngọc Lệ Hằng  - Giảng viên
  Chuyên môn: Tâm Lý học
  Email: lehang477@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

       
   

    Thạc sĩ Nguyễn Văn Tùng  - Giảng viên
  Chuyên môn: Lý luận và Lịch sử giáo dục học
  Email: nguyentungcm43@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Phạm Văn Duy - Giảng viên
  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc
  Email: anhbaduy@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Trịnh Văn Hài - Giảng viên
  Chuyên môn: Quản lý giáo dục
  Email: trinhhai_1978@yahoo.com.vn
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Lý Phước Như - Giảng viên
  Chuyên môn: Nghệ thuật
  Email: phuocnhu60@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ  Hoàng Thị Thanh Thủy - Giảng viên
  Chuyên môn: Khoa học giáo dục (Chuyên ngành Giáo dục thể chất)
  Email: thanhthuy.cdspcm@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

    Thạc sĩ Tạ Thành Dũng  - Giảng viên
  Chuyên môn:  Giáo dục học
  Email: tadungcdspcm@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

    Thạc sĩ Hoàng Thị Chiến  - Giảng viên
  Chuyên môn: Tâm lý học
  Email: hoangthichien17@yahoo.com
  Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

   
   
 • Trang đầu 1 Trang cuối